Vizyonumuz

VİZYONUMUZ

Okulumuz ve bağlı kurumlarda kaliteyi bir yaşam biçimi haline getirerek, öğrenen ve gelişen  organizasyon olmak; böylece çağdaş bir kurum haline gelerek , diğer çevre eğitim müdürlükleri ve kurumlar   için model olmaktır. Türk Milleti’nin dünya milletleri içinde saygınlığını koruyacak değerlerini benimseyen ‘Bilim Çağının’ gerektirdiği bilgi, beceri ve davranış özelliklerini yansıtan, çağdaş teknolojinin etkin  kullanımını sağlamak yoluyla, Türkiye de ve  diğer ülkelerdeki eş değer kurumlarla yarışacak düzeye   erişmiş kaliteli ve seçkin  bir kurum olmaktır

İLKELERİMİZ

                  İLKELER  : Bizi, kurumlarımızı, personelimizi topluma yönlendirir.

                    1. Karma Eğitim,
                    2. Ferdin ve toplumun ihtiyaçları,
                    3. Laiklik,
                    4. Eğitim Hakkı,
                    5. Fırsat ve İmkan Eşitliği,
                    6. Süreklilik,
                    7. Atatürk İnkılap ve İlkeleri ve Atatürk Milliyetçiliği,
                    8. Demokrasi Eğitimi,
                    9. Yöneltme
                  10. Bilimsellik,
                  11. Planlılık

                  12.Genellik ve Eşitlik,
                  13. Okul ve ailenin işbirliği,
                  14. Her yerde Eğitim

    

 POLİTİKALARIMIZ

                    1. Kurum kültürünün Birim ve Bölüm  yöneticileri tarafından TKY felsefesi doğrultusunda  oluşturmak  ve yönetim sistemini bu doğrultuda geliştirmek

                    2. Eğitim ve eğitim yönetiminin her düzeyinde Avrupa Birliği ve OECD ülkelerindeki başarı  göstergelerini hedeflemek ve  yakalamak.

                    3. Kurumun yönetimiyle ilgili hedeflerde TKY anlayışını yerleştirerek; çalışan ve hizmet alanların beklentilerini ile yasal mevzuat doğrultusunda geliştirmek.  Kurum amaçları ile çalışanların  amaçlarının gerçekleşmesini;

                    4. Kurumun bilgi birikimlerinin, yetkinliklerinin, yapılan işlemlerin; çalışanlar ve hizmet  alanlar  tarafından  kolaylıkla ulaşılabilmesini  sağlamak.

                    5.  Kurumunda  iş süreçlerinin planlanması, yönetilmesi ve iyileştirilmesinde; kurumun   hedeflerinin ve tüm ilgililerin beklentilerini dengeleyecek şekilde tasarlamak ve  geliştirmek.

                    6.  Araştırma , geliştirme faaliyetleri ve ekip çalışmaları yollarıyla yönetim ve eğitimin en verimli ve etkili  şekilde yürütülmesini sağlamak. Takım çalışması yoluyla sinerji oluşturmak.

                   7. Maddi ve mali kaynak kullanımı, yatırım ve cari harcamalarda verimliliği arttırmak.

                   8. Eğitim ve yönetimin kalitesinin artırılması, eğitim sisteminin  geliştirilmesi ve  yeniliklerin  sisteme kazandırılmasında  lider olmak. Kurumu çalışanları ile birlikte yönetmek. Karar sürecinde temsil edilmelerini sağlamak.

STRATEJİLERİMİZ

      Hedeflediğimiz yönde ilerleyebilmemiz için bize rehberlik eden, önceliklerin belirlenmesine, kaynakların dağılımına, akılcı bir yaklaşım kazandıran ve yapacağımız seçimler ile alacağımız kararlar için yön gösteren taktiklerdir. 

                   Özel Çatalca Renkli Rüyalar Anaokulu ve tüm bağlı birimlerindeçalışanlarının;

                   1. Liderlerin vizyonları hem içte hem dışta geniş bir kitle tarafından paylaşılıp kabul görür,

                   2. Hizmet verilen hedef kitlenin özellikleri belirlenir,

                   3. Kurumsal ve bireysel gelişmenin “Sürekli Eğitim ve İyileştirme” anlayışının uygulanması sonucu gerçekleşeceğine inanılarak eğitim ve iyileştirme sonuçlarının en etkin şekilde değerlendirildiği,

                   4. Yapılan çalışmalar sürekli olarak değerlendirilip, sonuçları geleceğe yönelik çalışmalarda dikkate alınacağı için gelişimin sürekliliği garanti altına alınır,

                    5. Kurumsal ve bireysel gelişmelerin bilimsel verilerin uygulama hayatına geçirilmesiyle sağlanacağı,

                    6. Görev dağılımı ve hizmet sunumunda adil olunduğu, kuruma katkının tanınıp takdir edildiği,

                    7. Çatalca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün; çalışanlar arasında dayanışma ve işbirliğinin en üst düzeyde gerçekleştirildiği, inanç ve özverinin bir arada olduğu bir kurumdur.

 

Renkli Rüyalar Anaokulu, küçük çocuklarda yaratıcılığı, hayal gücünü ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmeye odaklanan eşsiz bir eğitim kurumudur. Okul, çocukların birlikte öğrenip oynayabilecekleri, her gün yeni fikir ve kavramları keşfedebilecekleri güvenli ve besleyici bir ortam sağlar. Renkli Rüyalar Anaokulu'nun müfredatı interaktif, ilgi çekici ve yaşa uygun şekilde tasarlanmıştır. Öğretmenler çocukların müzik, sanat, hikaye anlatımı ve rol yapma gibi yeni beceriler ve kavramları öğrenmelerine yardımcı olmak için yaratıcı yöntemler ve yenilikçi materyaller kullanır. Renkli Rüyalar Anaokulu'nda çocuklar da öğretmenleri ve akranlarıyla güçlü ilişkiler kurabilecekleri sıcak ve destekleyici bir atmosferden yararlanıyor. Bu, çocukların hem akademik hem de sosyal olarak gelişmesine yardımcı olan bir aidiyet ve topluluk duygusunu teşvik eder. Renkli Rüyalar Anaokulu genel olarak çocuklara ömür boyu sürecek öğrenme sevgisini kazandıran seçkin bir eğitim kurumudur. –Renkli Rüyalar Anaokulu is a unique educational institution that focuses on fostering creativity, imagination, and critical thinking skills in young children. The school provides a safe and nurturing environment where children can learn and play together, exploring new ideas and concepts every day. The curriculum at Renkli Rüyalar Anaokulu is designed to be interactive, engaging, and age-appropriate. Teachers use creative methods and innovative materials to help children learn new skills and concepts, including music, art, storytelling, and role-playing. Children at Renkli Rüyalar Anaokulu also benefit from a warm and supportive atmosphere, where they can build strong relationships with teachers and peers. This fosters a sense of belonging and community that helps children thrive both academically and socially. Overall, Renkli Rüyalar Anaokulu is an outstanding educational institution that helps children develop a love of learning that will stay with them for a lifetime.